Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
นายวัสสนัย จงไกรจักร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Responsive image
นายสมนึก บุญล้ำ
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางเปรมปรี ไปปลอด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอัจฉรา แหยมประสงค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Responsive image
นายบัณฑิต พุฒพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
พันจ่าอากาศเอกวิเชียร ช้อนทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
Responsive image
จ่าสิบเอกชลทิศ พานทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวธัญญาทิพย์ ขำเขว้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางพิมพ์อัมพร ศรีสาคร
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวอุษณีย์ พานทอง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางยุพิน พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวศจีวรรณ วงษ์บุญธรรม
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายวิโรจน์ ประทุม
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายอำนาจ หมอนมี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
Responsive image
นายประพจน์ โพธิ์ศรี
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสมคราม แสงดี
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นางยุพิน อุดมพร
คนงาน
Responsive image
นางสุภาพร แสงจันทร์
คนงาน
Responsive image
นายสุนัน ศาลา
คนงาน
Responsive image
นายชนะไพร แสงประสาร
คนงาน
Responsive image
นางสาวสุวรรณา สีสุดโท
คนงาน
Responsive image
นางสาววราภรณ์ ชัยถาวรกิจ
คนงาน
Responsive image
นางสาวสุรีย์ สะเกษ
คนงาน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com