Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 พ.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
24 พ.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง แจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว พ.ศ.2564
18 ส.ค. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
20 ก.ค. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง แบบฟอร์มสำรวจความประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนทางเลือก“ชิโนฟาร์ม”ฯ
16 ก.ค. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง เผยแพร่ความรู้กฏหมาย "กฏหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ"
14 มิ.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 19/2564 Cityzenknowledge
14 มิ.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 20/2564 Cityzenknowledge
14 มิ.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 21/2564 Cityzenknowledge
14 มิ.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนครั้งที่ 22/2564 Cityzenknowledge
14 มิ.ย. 2564 นครนายก บ้านนา อบต.ศรีกะอาง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19 ) เพิ่มเติม


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com