Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

     นโยบายที่ 1. ด้านเมืองน่าอยู่ ดำเนินการดังนี้ 
1 พัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทุกชนิดให้ใช้ได้ทุกฤดูกาล
2 ก่อสร้างและขยายเขตระบบประปาให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
3 จัดหาน้ำสะอาดให้ทั่วถึง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน
4 ก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ เพื่อการบริการชุมชนและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สวนสาธารณะ ศาลาที่พักริมทาง หอกระจายข่าว ลานกีฬาต้านยาเสพติด ฯลฯ
5  ขยายเขตไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีชุมชนและจัดบริการไฟฟ้าแสงสว่างริมทางสาธารณะให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
6  รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


     นโยบายที่ 2. ด้านสังคมฐานความรู้ ดำเนินการดังนี้
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนแก่ประชาชน
3 เพิ่มคุณภาพศักยภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกระดับให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง
4 อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา รวมถึงวันสำคัญทางราชการต่างๆ
5 พัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน


     นโยบายที่ 3. ด้านการเกษตรก้าวหน้าสู่สากล ดำเนินการดังนี้ 
1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการแข่งขันในตลาด
2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อรองรับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน 
3 พัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
4 จัดทำโครงการและกิจกรรมที่ทำให้คนในชุมชนลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
5 สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพในรูปกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิตสู่เป้าหมาย “ผลิตภัณฑ์ชุมชน”


     นโยบายที่ 4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ดำเนินการดังนี้
1 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในชุมชนจากการท่องเที่ยว

     
นโยบายที่ 5. ด้านการเมือง การบริหาร ดำเนินการดังนี้
1 มุ่งรักษาและส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตย
3 ให้ความรู้แก่ประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งทุกรูปแบบ
4 ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อปวงชน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
5 ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ การฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดจนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ให้สอดคล้องแนวนโยบายแห่งรัฐ
6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการสู่ชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการและรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
7 เน้นการบริการ และเป็นที่พึ่งของสังคม เช่น การบรรเทาทุกข์สาธารณภัยทุกรูปแบบ ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ

     
นโยบายที่ 6. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ดำเนินการดังนี้
1 สนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ
2 สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด
3 ส่งเสริมการกีฬาระดับชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมนิสัยการแข่งขันภายใต้กฎกติกา
4 สนับสนุนการดำเนินการของสถานีอนามัยประจำตำบล ในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริการประชาชนในเขตพื้นที่
5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนโปลิโอ การป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออกไข้หวัดนก และโรคติดต่อทุกประเภท
6 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
7 ตรวจสอบ ติดตาม ดูแลและป้องกัน แก้ไขปัญหา น้ำเสีย มลภาวะทางอากาศ จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ควบคุมตลาดและภารกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com