Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สังคมฐานความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเกษตรก้าวหน้าสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 คุณภาพชีวิตและสังคม


     แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 เมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
(1)พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
(2)พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้ได้มาตรฐาน
(3)การรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่ 2 สังคมฐานความรู้ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
(1)การจัดการศึกษาปฐมวัย
(2)การจัดการศึกษานอกโรงเรียน
(3)อนุรักษ์ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
(4)ส่งเสริมกีฬา


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเกษตรก้าวหน้าสู่สากล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
(1)พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
(2)พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
(3)พัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
(1)พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเมือง การบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
(1)ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง
(2)การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้กับประชาชน 
(3)เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน
(4)พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ยุทธศาสตร์ที่ 6 คุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
(1)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(2)การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
(3)ส่งเสริมรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน
(4)การพัฒนาด้านสาธารณะสุข
(5)การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com