Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนอัตรากำลัง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนต่างๆกรณีมีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

เขตการปกครอง
     แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน
หมู่ที่ 2 บ้านละว้า
หมู่ที่ 3 บ้านหนองใหญ่
หมู่ที่ 4 บ้านคลองกะโดน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกันเกรา
หมู่ที่ 6 บ้านดอน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแฟบ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองรีใหม่
หมู่ที่ 9 บ้านน้ำซับ
หมู่ที่ 10 บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร


ประชากร
     จำนวนประชากร เป็นชาย 5,362 คน หญิง 4,167 คน รวมทั้งสิ้น 9,529 คน และจำนวนครัวเรือน 2,919 ครัวเรือน แยกได้ดังนี้
หมู่ที่ ครัวเรือน จำนวนราษฎร (คน)
ชาย หญิง รวม
1 280 456 524 980
2 409 668 696 1,364
3 130 210 230 440
4 257 468 478 946
5 246 410 408 818
6 215 341 331 672
7 208 363 349 712
8 212 372 377 749
9 226 369 406 775
10 736 1,705 368 2,073
รวม 2,919 5,362 4,167 9,529

การศึกษา  
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านเขาดิน
2. โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
3. โรงเรียนวัดเกาะพิกุล
     โรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านเขาดิน
2. โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา
3. โรงเรียนวัดเกาะพิกุล
4. โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์หนองรี 
     สถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง คือ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครนายก


ศาสนา
     มีวัด/สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
     โบสถ์ศาสนาคริสต์ 1 แห่ง

สาธารณสุข
     มีโรงพยาบาลประจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละว้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com