Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
คลังเอกสารอบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการเรื่องร้องเรียน
สถิติการให้บริการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ให้บริการ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง งบฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบป... (17 ต.ค. 2561)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 256... (17 ต.ค. 2561)  
ส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ป.ป.ช. . และส่งบุคลากรเข้าร่วมโคร... (08 ต.ค. 2561)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ... (04 ต.ค. 2561)
โครงการประชาคมหมู่บ้านการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างวันที่ 12-23 ... (23 เม.ย. 2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ... (11 เม.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง การชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี... (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์... (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง ราคาปานกลางที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษ... (29 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจ... (29 ธ.ค. 2560)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (04 ก.ย. 2560)
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3) (05 ก.ค. 2560)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (03 ก.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2) (05 เม.ย. 2560)
ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption policy) (11 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 ธ.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริ... (13 ธ.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ธ.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 256... (13 ธ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (21 พ.ค. 2561)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยน้ำซับ 2 หมู่ที่ 9 บ้าน... (16 พ.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (10 พ.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (09 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (08 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (08 พ.ค. 2561)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านายนลิ ประมวลทรัพย์ ... (04 พ.ค. 2561)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเลียบคลองบางอินทร์ หมู่... (04 พ.ค. 2561)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมจิตร เกิดผล ห... (04 พ.ค. 2561)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยน้ำซับ 2 หมู่ที่ 9 บ้าน... (04 พ.ค. 2561)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 ม.ค. 2561)
การกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบล... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 (10 ต.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างระบบหมู่บ้านขนาดเล็กประปาหมู่ที่ 9 บ้านน้ำซับ (11 ส.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างระบบหมู่บ้านขนาดเล็กประปาหมู่ที่ 2 บ้านละว้า (18 พ.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายเชย ม่วงทอง หมู่ที่ 2 บ้านละว้า... (26 เม.ย. 2560)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางอินทร์ หมู่ที่ 6 บ้านดอน ... (26 เม.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านละว้า (25 เม.ย. 2560)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (กองการศึกษา) จำนวน 11 รายการ 22 เครื่อง ตำบลศรีกะอา... (24 มี.ค. 2560)
โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้... (22 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล... (18 มิ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง สรรหาพนักงานจ้าง (09 พ.ค. 2561)  
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็กแบบบาดาล (จุดหุบอีแจน) หมู่ที่ 9 บ้านน้ำ... (07 ม.ค. 2560)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายอุดม โยธารักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านหน... (15 พ.ย. 2559)
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเลียบคลองกระโดน หมู่ที่4 บ้านคลองกระโดน ต... (15 พ.ย. 2559)
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสมบูรณ์สุข หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน ตำบลศรีกะ... (15 พ.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางนวลละออง โลกนิมิตร (หนองผักบุ้ง... (15 พ.ย. 2559)
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็กแบบบาดาล (จุดบ้านนายบุญยืน พานท... (15 พ.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายจำปา วังหิน หมู่ที่ 5 บ้านหนองก... (26 ส.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองกระโดน หมู่ที่ 4 บ้านคลองกระโดน ... (25 ส.ค. 2559)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน ตำบลศรีกะอาง อำเภอ... (01 ส.ค. 2559)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี ข... (01 ส.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนา... (08 ก.ค. 2559)
โครงการขยายเขตท่อเมนประปาระบบประปาหมู่บ้าน จุดวัดเกาะพิกุล หมู่ที่่ 6 บ้านดอน (28 มิ.ย. 2559)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน (28 มิ.ย. 2559)
โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง หม... (28 มิ.ย. 2559)
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองกระโดน หมู่ที่ 4 บ้านคลองกระโดน (13 มิ.ย. 2559)
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองกันเกรา หมู่ที่ 5 บ้านหนองกันเกรา (13 มิ.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... (21 เม.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.2 (31 มี.ค. 2559)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกกะอาง (07 พ.ย. 2560)  
Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง
99 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26110
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3734-9862     E-mail : admin@srikaang.go.th  E-mail : srikaang998@gmail.com
 

www.srikaang.go.th